::: The Latest SUN

동두천고등학교의 천체 관측실에서 찍은 태양의 전면 흑점사진 및 확대 촬영한 사진입니다.

2022. 01. 16.
h:3 v:1
SUN 2022. 01. 14.
h:16 v:2
SUN 2022. 01. 13.
h:20
2022. 01. 12.
h:16 v:1
SUN 2022. 01. 11.
h:22 v:1
SUN 2022. 1. 10.
h:23 c: 1 v:1
SUN 2022. 01. 09.
h:24 c: 3
SUN 2022. 01. 07.
h:33 v:1
SUN 2022. 01. 06.
h:33 c: 2
2022.01.05.
h:24 c: 1 v:1
SUN 2022.01.04.
h:729 c: 2 v:1
SUN 2022. 01. 03.
h:29 c: 2 v:1
2022. 01. 02.
h:24 c: 1 v:2
2022. 01. 01.
h:25 c: 1 v:3
SUN 2021. 12. 31.
h:16 v:2
2021. 12. 30.
h:24 v:1
SUN 2021. 12. 26.
h:52 c: 3 v:2
Sun 2021.12.25.
h:34 c: 3 v:3
SUN 2021. 12. 23.
h:42 c: 1 v:2
SUN 2021. 12. 22.
h:33 v:2
Sun 2021.12.21.
h:32 c: 3 v:2
SUN 2021. 12. 20.
h:40 c: 4 v:4
SUN 2021. 12. 19.
h:23 c: 3 v:3
2021. 12. 19.
h:19 v:2
2021. 12. 18.
h:24 c: 2 v:3
SUN 2021. 12. 17.
h:26 c: 1 v:2
Sun 2021.12.16.
h:34 c: 2 v:2
2021. 12. 15.
h:26 c: 2 v:2
SUN 2021. 12. 14.
h:28 v:2
SUN 2021. 12. 13.
h:30 c: 2 v:2
2021. 12. 12.
h:28 c: 3 v:3
Sun 2021.12.08.
h:34 c: 2 v:5
SUN 2021. 12. 07.
h:22 c: 3 v:2
SUN 2021. 12. 06.
h:28 c: 3 v:3
SUN 2021. 12. 05.
h:16 c: 3 v:2
SUN 2021. 12. 05.
h:19 c: 3 v:3
SUN 2021. 12. 04.
h:28 c: 3 v:3
SUN 2021. 12. 03.
h:28 c: 3 v:3
2021. 12. 01.
h:32 c: 3 v:4
SUN 2021. 11. 29.
h:42 c: 3 v:2
2021. 11. 28.
h:30 c: 3 v:5
SUN 2021. 11. 27.
h:30 c: 1 v:4
2021. 11. 27.
h:28 v:3
SUN 2021. 11. 26.
h:19 c: 1 v:2
SUN 2021. 11. 25.
h:35 c: 1 v:7
2021. 11. 24.
h:22 v:3
2021. 11. 23.
h:32 c: 2 v:3
2021. 11. 20.
h:39 c: 3 v:4
2021. 11. 19.
h:27 v:2
2021. 11. 17.
h:40 c: 1 v:4
SUN 2021. 11. 16.
h:46 c: 1 v:3
SUN 2021. 11. 15.
h:25 c: 3 v:2
Sun 2021.11.14.
h:41 c: 2 v:3
Sun 2021.11.13.
h:35 c: 3 v:5
Sun 2021.11.12.
h:29 c: 3 v:5
Sun 2021.11.11.
h:31 c: 1 v:3
SUN 2021. 11. 08.
h:43 c: 3 v:3
2021. 11. 07.
h:33 c: 3 v:2
2021. 11. 06.
h:32 c: 1 v:2
Sun 2021.11.05.
h:37 c: 2 v:2
Sun 2021.11.04.
h:48 c: 3 v:3
2021.11.03.
h:44 c: 3 v:3
Sun 2021.11.02.
h:32 c: 1 v:3
SUN 2021. 11. 02.
h:39 c: 1 v:3
SUN 2021. 11. 01.
h:38 c: 2 v:2
Sun 2021.10.31.
h:53 c: 4 v:3
Sun 2021.10.30.
h:46 c: 2 v:3
Sun 2021.10.29.
h:51 c: 3 v:2
SUN 2021. 10. 28.
h:60 c: 1 v:2
SUN 2021. 10. 27.
h:55 c: 2 v:4
2021.10.26.
h:73 c: 4 v:2
2021. 10. 25.
h:65 c: 3 v:4
2021. 10. 24.
h:60 c: 1 v:4
Sun 2021.10.23.
h:32 c: 1 v:3
2021. 10. 23.
h:52 c: 2 v:3
2021. 10. 22.
h:46 c: 3 v:4
2021. 10. 21.
h:50 c: 3 v:4
2021. 10. 20.
h:60 c: 2 v:5
2021. 10. 19.
h:51 c: 4 v:2
2021. 10. 17.
h:48 c: 2 v:5
2021. 10. 16.
h:49 c: 2 v:2
2021. 10. 15.
h:35 c: 2 v:2
2021. 10. 14.
h:63 c: 2 v:3
2021. 10. 13.
h:70 c: 5 v:4
2021. 10. 12.
h:50 c: 2 v:3
2021. 10. 11.
h:48 c: 2 v:4
2021. 10. 09.
h:56 c: 2 v:3
Sun 2021.10.03.
h:72 c: 2 v:4
Sun 2021.10.02.
h:57 c: 2 v:4
SUN 2021. 10. 01.
h:51 c: 2 v:5
2021. 09. 30
h:49 c: 2 v:3
2021. 09. 26
h:67 c: 4 v:2
2021. 09. 25.
h:55 c: 2 v:3
SUN 2021. 09. 24.
h:56 c: 1 v:3
SUN 2021. 09. 23.
h:55 c: 3 v:4
2021. 09. 22.
h:47 c: 1 v:4
2021. 09. 21.
h:47 c: 4 v:6
2021. 09. 20.
h:48 c: 4 v:3
2021.09.19.
h:49 c: 1 v:3
2021. 09. 18.
h:46 v:4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 44   [다음 10개]
    
       
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by DQ'Style 

Copyright(c) 1999-2020 ButterStar.net, All rights reserved.
이곳에 전시된 모든 사진은 저작권법에 의해 보호됩니다. 저작권자와 협의 되지 않은 무단 사용은 불이익을 당할 수 있습니다. 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부합니다.